Sunday, March 20, 2011

Ucapan Dasar Presiden PMUKM Sdra Muzamil

UCAPAN DASAR PRESIDEN
PERSATUAN MAHASISWA UKM (PMUKM)
SESI 2010-2011


Bismillahirahmanirrahim

Yang Berbahagia
Prof. Tan Sri Dato’ Wira Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin
Naib Canselor UKM

Yang Berbahagia
Prof. Ir. Dr. Othman Karim
Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), UKM

Yang Berbahagia
Prof. Dato’ Ir. Dr. Hassan Basri
Timbalan Naib Canselor
(Hal-ehwal Akademik dan Antarabangsa), UKM

Yang Berbahagia
Prof. Dr. Rahmah Mohamad
Timbalan Naib Canselor
(Hal-ehwal Penyelidikan dan Inovasi), UKM

Yang Berbahagia
Prof. Dr. Saran Kaur Gill
Timbalan Naib Canselor
(Hal-ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat), UKM

Pegawai-pegawai kanan, UKM
Pengetua-Pengetua kolej kediaman
Barisan Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2010-2011
Dan seterusnya hadirin yang dihormati sekalian

Assalamualaikum WBT, Salam Sejahtera dan Salam Mahasiswa.
Terlebih dahulu suka untuk saya mulakan ucapan ini dengan memetik ayat 58 dalam surah An-Nisa’:


Maksud : “Sesungguhnya Tuhan menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Tuhan sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Tuhan Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

SEKILAS 40 TAHUN UKM

Mengimbau kembali sejarah sebelum Perang Dunia Kedua, lahirnya idea penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) adalah ekoran daripada kesedaran terhadap kedhaifan pendidikan rakyat terbanyak iaitu golongan Melayu. Menurut Mohd Ali Kamarudin, pengarang buku Sejarah Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM merupakan sebuah universiti yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Seiring dengan itu, universiti ini amat mengutamakan kursus-kursus dan penyelidikan yang secara langsung dapat memberikan faedah yang besar serta menyumbang kepada pembangunan negara.


Merenung kembali sejarah pendidikan negara, Universiti Kebangsaan Malaysia berjaya ditubuhkan pada tanggal 18 Mei 1970. Kewujudan UKM merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam perkembangan sistem pendidikan negara. UKM bukan sahaja berperanan sebagai institusi pendidikan yang menyediakan pelajaran di peringkat tinggi malahan juga merupakan sebuah universiti pertama di Malaysia yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai pengantar rasmi. Sebagai sebuah negara yang telah merdeka lebih sedekad serta mempunyai sistem pelajaran yang tersendiri, maka keperluan sebuah universiti yang benar-benar bercorak kebangsaan merupakan suatu cabaran yang mesti ditempuhi.

Tahun 2010, genap 40 tahun UKM ditubuhkan dan sela masa yang berlalu, telah memperlihatkan pelbagai perubahan yang dilaksanakan demi memenuhi tuntutan semasa. Pada amnya, menjana perubahan adalah sukar, bahkan menangani perubahan lebih sukar dan menyulitkan. Di universiti, perubahan membawa ironi yang tersendiri kerana kita harus mengekalkan tradisi ilmu yang merupakan asas bagi sesebuah institusi pendidikan sejak berzaman. Sesungguhnya inilah yang membezakan universiti khususnya UKM dengan institusi-institusi latihan amnya.

Selaras dengan idea dan gagasan yang diketengahkan oleh pimpinan universiti, UKM bergerak maju dalam menghadapi cabaran globalisasi. Cabaran ini memerlukan persediaan dan pelan transformasi yang terancang. Berdasarkan pelan transformasi UKM, secara amnya kita berhasrat untuk melihat UKM menjadi ikon identiti dan negara bangsa, sederap dengan universiti kebangsaan dunia. Tumpuan diberikan kepada 8 nic penyelidikan yang strategik dan bersifat multidisplin dalam usaha mencapai hasrat murni tersebut. Kriteria pemilihan nic penyelidikan dibuat berasaskan kepada nic yang mampu menggembeling kekuatan dan menyatu padu pelbagai disiplin atau bidang yang sudah mantap atau bidang baru tetapi menjadi tujahan negara dan dunia. Lapan Nic penyelidikan UKM tersebut adalah Jatidiri Kebangsaan, Negara Bangsa, Kepelbagaian Budaya & Globalisasi, Pembangunan Lestari Wilayah, Tenaga Keterbaharuan, Teknologi Kesihatan & Perubatan, Perubahan Iklim, Nanoteknologi dan Bahan Termaju, Kepelbagaian Biologi Dalam Pembangunan Bioteknologi dan Ict : Informatik Isian.

Kelima-lima tonggak kecemerlangan institusi yang menjadi teras dalam usaha kita menuju kedewasaan pula harus digarap dan diangkat bagi menjunjung slogan “Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan”.Tonggak-tonggak tersebut ialah :
i. Governans berautonomi dan berakauntabiliti
ii. Kepemimpinan berkaliber melalui sistem pemilihan, pemupukan, penilaian dan pembaharuan
iii. Tenaga akademik berbudaya cemerlang dan bersikap profesional
iv. Sistem pengajaran dan pembelajaran menghasilkan siswazah yakin dan berkompetensi global
v. Penyelidikan dan inovasi menjana kekayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, peranan agenda pengantarabangsaan mahasiswa dan universiti harus diperkasa dan distrategikkan. Dogma dan kebiasaan pemikiran yang berada dalam bulatan yang sama harus diacuan semula. Pengantarabangsaan pelajar dan universiti tidak harus dilihat dalam konteks hubungan penyelidikan, akademik dan program yang bersifat formal semata-mata, tetapi jaringan-jaringan kerjasama antara mahasiswa yang pelbagai latarbelakang dalam menyantuni kerjasama dan menghadapi isu-isu semasa harus dibentuk dan diraikan peranan mereka.

Pada ketika ini, kekuatan dan kemampuan kita harus digarap dengan sebaiknya. Kebebasan akademik, kedinamikan intelektual, keluasan pengajaran dan penyelidikan serta pengekalan dan pembangunan budaya bangsa harus dipelihara di institusi ini. UKM harus mencari titik keseimbangan antara teori dengan amal, sains dengan sastera dan kesejahteraan rohani dengan kemajuan material. Perlu diingat juga bahawa tanggungjawab universiti bukanlah semata-mata untuk memenuhi tuntutan keperluan tenaga mahir di pasaran sahaja, tetapi lebih penting dan besar daripada itu, ialah sebagai badan yang dapat membina pemikiran yang kritikal dan berwawasan. Dalam kata lain UKM perlu memimpin dan menawarkan gagasan, jalan dan cara bagaimana perubahan harus ditangani. Universiti seharusnya, pada ketika tertentu dan dalam isu-isu tertentu, dapat membantu masyarakat dan negara untuk membuat pilihan antara pelbagai alternatif berasaskan penyelidikan yang rapi dan meyakinkan.

Menginsafi hakikat ini, serta pada masa yang sama menyedari tanggungjawab PMUKM sebagai persatuan yang menaungi seluruh mahasiswa di perbukitan ilmu ini, kami menggariskan 4 paksi yang mendukung tema “Bersama Mahasiswa Merealisasi Varsiti”, seperti berikut :

i. Kelestarian agenda kebajikan mahasiswa
ii. Kebebasan akademik dan kedinamikan intelektual
iii. Pembangunan insan dan kepimpinan berintegriti
iv. Keadilan sosial dan permuafakatan sejagat.

KELESTARIAN AGENDA KEBAJIKAN MAHASISWA

Kebajikan mahasiswa merupakan suatu tanggungjawab moral yang menjadi fokus PMUKM pada sesi kepimpinan kali ini. Hal ini demikian kerana pengabaian terhadap aspek kebajikan dilihat mampu menjejaskan prestasi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu dan kemahiran. Justeru, tidak dapat tidak agenda ini perlu dilestarikan agar mahasiswa mampu menumpukan sepenuh daya usaha untuk mengukir kejayaan yang membanggakan sekaligus mengharumkan nama universiti.

Seperti yang telah dimaklumi, mahasiswa UKM terdiri daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi termasuk golongan marhaen yang perlu dikaji tentang keperluannya. Oleh yang demikian, sebarang isu yang dibangkitkan oleh mahasiswa seharusnya diberi perhatian dan disusuli dengan tindakan yang sewajarnya. Merujuk kepada dasar yang pernah diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Sri Dr. Mahathir Mohamad iaitu Telus, Cekap dan Amanah, PMUKM akan memacu transformasi ke arah perkhidmatan yang lebih cekap, kurang birokrasi dan mesra mahasiswa.

PMUKM berhasrat untuk menggembleng tenaga mahasiswa dalam usaha menjayakan agenda kebajikan kerana kebajikan mahasiswa tanggungjawab bersama bak kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oleh itu, kesedaran tentang perkara ini perlu digiatkan agar mahasiswa kembali berperanan untuk bersama-sama pihak pentadbiran universiti dalam merangka dan melaksana pelbagai strategi bagi menangani pelbagai isu kebajikan. Hal ini juga mampu membentuk mahasiswa menjadi insan yang cakna dan prihatin dengan isu semasa di dalam mahupun luar lingkungan kampus.

Komitmen dan kesungguhan mahasiswa dalam melaporkan aduan atau menyampaikan cadangan amat penting bagi melicinkan perjalanan pentadbiran PMUKM. Pelan tindakan yang sistematik akan dirangka bagi menyelesaikan isu dan permasalahan mahasiswa. PMUKM bercadang untuk memperkemas saluran aduan bagi memastikan masalah yang timbul dapat diselesaikan secara berkesan. Selain itu, sistem penyampaian maklumat akan diperkasakan bagi mempertingkatkan akses mahasiswa terhadap perkembangan semasa.
Selain itu, PMUKM bercadang untuk memperkukuhkan jaringan perhubungan bagi mengoptimumkan fungsi selaku entiti utama yang bertanggungjawab menjaga kebajikan mahasiswa. Hubungan erat dan kerjasama strategik harus dibina dengan persatuan-persatuan mahasiswa termasuk JAKSA, Persatuan Mahasiswa Fakulti, Persatuan Anak Negeri dan sebagainya bagi mewujudkan suatu bentuk usahasama agar isu kebajikan mampu diselesaikan secara kolektif. Justeru, sistem urustadbir yang profesional dilihat menjadi tonggak utama dalam usaha memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada mahasiswa.

Antara isu mahasiswa yang menjadi tumpuan utama PMUKM adalah berkenaan keperluan asas seperti air. Solusi terbaik yang ditemui bagi menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menyediakan sistem perpaipan yang lebih baik, selain daripada pemupukan sikap berhemat dalam kalangan mahasiswa. Selain itu, kawalan keselamatan di peringkat universiti perlu dipertingkatkan khususnya di kawasan yang berisiko berlaku jenayah melalui pelbagai mekanisme bersepadu dengan kerjasama bahagian keselamatan. Mahasiswa perlu mengambil langkah keselamatan dan berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah. Inisiatif ini memerlukan iltizam semua pihak bagi membentuk suatu sinergi yang utuh ke arah mewujudkan kampus yang selamat dan sejahtera. Usaha untuk membentuk nilai keinsanan juga harus diambil berat kerana individu yang sejahtera jiwanya akan membentuk komuniti dan persekitaran yang kondusif.

Mutakhir ini, kos sara hidup dilihat kian meningkat. Hal ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada mahasiswa. Justeru, kami memohon jasa baik pihak universiti untuk memastikan yuran yang dikenakan kepada mahasiswa sentiasa berada pada tahap yang tidak membebankan di samping tidak wujud caj-caj tambahan yang mengelirukan. Pembayaran PTPTN dan biasiswa juga perlu mengikut jadual bagi memastikan mahasiswa tidak mengalami masalah kewangan pada awal semester. Selain itu, mahasiswa juga harus mengambil berat berkaitan isu kewangan semasa agar sebarang masalah yang timbul dapat diatasi secara harmoni dan berkesan.

Pada sesi kepimpinan kali ini juga, PMUKM bercadang untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi memantau harga makanan dan kawalan kebersihan kafetaria yang dianggotai oleh wakil PMUKM dan pihak pengurusan universiti. Ianya dilihat mampu untuk meningkatkan kualiti kafetaria seterusnya memastikan warga kampus berasa selesa dengan perkhidmatan yang diberikan. Isu mahasiswa UKM cawangan kampus Kuala Lumpur dan Cheras juga akan difokuskan bagi menjamin kelestarian agenda kebajikan secara lebih menyeluruh.

Selain itu, PMUKM berasa bangga kerana UKM sentiasa menitikberatkan aspek pembangunan prasarana dan kemudahan universiti. Usaha ini perlu diteruskan agar kualiti penyelidikan serta pengajaran dan pembelajaran mampu ditingkatkan setanding dengan universiti terkemuka dunia. Kemudahan yang canggih dan terkini mampu meningkatkan daya saing di samping menggalakkan lagi proses pencambahan ilmu seiring dengan halatuju universiti yang sedang berada pada landasan terbaik untuk mencipta masa depan yang lebih gemilang.

KEBEBASAN AKADEMIK DAN KEDINAMIKAN INTELEKTUAL

“Belajar sambil mencabar. Pelajaran tidak terjuntai seperti pisang. Bangsamu tidakkan maju tanpa pemimpin berpengalaman dan terpelajar”
-Prof. Diraja Ungku Aziz-

Kebebasan akademik adalah suatu keperluan sesuai dengan status UKM yang menjadi antara universiti penyelidikan di Malaysia. Berdasarkan penghayatan terhadap konsep kebebasan akademik, mahasiswa perlu diberi ruang untuk mengembangkan idea dan potensi mereka melalui wahana penyelidikan, pandangan yang bernas dan penulisan yang berkualiti. Kita seharusnya memahami bahawa kebebasan akademik menjadi salah satu faktor kepada peningkatan ranking universiti. Menurut Utusan Malaysia bertarikh 3 November 2010, UKM menduduki tangga kelima dalam kedudukan universiti terbaik Asia Tenggara. Jika konsep kebebasan akademik ini diterjemahkan dalam kerangka yang lebih progresif , sudah tentu universiti kita berpotensi untuk berada dalam kedudukan yang lebih tinggi, lantas melonjakkan imej dan nama UKM di persada antarabangsa.

Tidak dapat dinafikan, manfaat konsep kebebasan akademik itu perlu disebarluaskan ke seluruh peringkat masyarakat, bukan sahaja terhad terhadap warga di universiti bahkan turut mengakar kepada masyarakat luar. Hal ini dapat diterjemahkan melalui pengaplikasian hasil kajian warga universiti dalam semua bidang dengan kefahaman bahawa mereka tidak hanya memfokuskan untuk memperoleh sijil dan kenaikan pangkat semata-mata. Kita harus jelas bahawa sumbangan itu tidak sewajarnya tertumpu kepada perkara yang bersifat material sahaja, bahkan sumbangan-sumbangan lain seperti idea-idea pembaharuan dan penambahbaikan sistem nilai juga harus dilihat sebagai suatu sumbangan yang sama penting. Oleh itu, kita perlu memasyarakatkan hasil penemuan yang bermanfaat di universiti untuk diimplimentasikan kepada masyarakat amnya, demi menunaikan tanggungjawab sebagai institusi yang merakyatkan ilmu pengetahuan.

Atas kefahaman ini, kami di peringkat PMUKM berpendapat konsep kebebasan akademik yang progresif wajar diketengahkan agar pembudayaan ilmu itu tidak terhenti hanya di bilik kuliah semata-mata. Berasaskan nilai kebenaran, kekuatan hujah dan kejujuran dalam penyelidikan, hasil kajian haruslah bersandarkan kepada fakta dan diterjemahkan secara telus tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur luar. Justeru, ilmu itu harus disebarkan berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w iaitu ‘sampaikanlah daripadaku walau satu ayat’. Kepelbagaian dan perbezaan pandangan harus diraikan, dengan syarat semua pihak menghayati prinsip keilmuan dan kebenaran sejagat. Konsep kebebasan akademik juga boleh difahami dari sudut pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk menjalankan aktiviti dan mengembangkan kreativiti. Dalam hal ini, kerenah birokrasi perlu dikurangkan. Pantauan di pihak pentadbiran juga diperlukan bagi memastikan program tersebut selaras dengan kehendak Falsafah Universiti.

Di samping itu, konsep kebebasan akademik perlu dilaksanakan bersama-sama konsep kedinamikan intelektual bagi mencetuskan momentum yang lebih besar. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, perkataan dinamik bermaksud bertenaga dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuaian serta mener­bitkan pembaharuan dan kemajuan. Keintelektualan pula bermaksud perihal (kemampuan) menggunakan intelek dan keintelektualan berkait rapat dengan kesarjanaan pengetahuan. Oleh yang demikian, kami menyokong konsep kedinamikan intelektual iaitu pengupayaan ilmu (intelektual) untuk disesuaikan dengan suasana persekitaran dan tidak terhad pengaplikasiannya.

“We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future.”

Pembelajaran sepanjang hayat harus ditekankan dalam usaha membantu universiti melahirkan mahasiswa yang berdaya saing di peringkat global. Maka, agenda penghakupayaan mahasiswa dalam pelbagai bidang sangat penting. Mahasiswa sewajarnya berupaya untuk mengembangkan ilmu dan kemahiran bagi menangani tuntutan dan cabaran semasa dan bukan sekadar menggunakan ilmu untuk mengisi jawapan di dalam kertas peperiksaan. Perubahan deras yang berlaku dalam dunia sains dan teknologi beserta perubahan pesat dalam urusan keilmuan dan tuntutan masyarakat menggesa supaya UKM menghasilkan graduan yang bukan sahaja berketrampilan dan dinamis, malah mempunyai keluwesan dan kecerdasan intelektual, boleh berfikir secara kritis dan lateral, berwibawa dan berupaya menggunakan imaginasi dan kefahamannya apabila diperlukan.

PMUKM turut menyokong usaha pembelajaran berpusatkan pelajaratau student centered learning kerana perkongsian ilmu itu seharusnya bukan bersifat sehala sahaja tetapi bersifat dua hala. Nilai keintelektualan mahasiswa tidak harus diukur melalui kecemerlangan akademik semata-mata, tetapi juga merangkumi keupayaan mahasiswa tersebut mengaplikasikan ilmu yang dipelajarinya dalam kehidupan mereka. Selain itu, idea untuk melahirkan sarjana-sarjana yang menguasai pelbagai disiplin ilmu harus disokong dan diterjemahkan dalam pelan pembangunan universiti.

PEMBANGUNAN INSAN DAN KEPIMPINAN BERINTEGRITI

Kepimpinan kali ini meletakkan paksi pembangunan insan dan kepimpinan berintegriti sebagai dasar ke arah melahirkan mahasiswa yang mempunyai pelbagai kepakaran dan kemahiran generik sejajar dengan matlamat pendidikan negara. Usaha ini juga bertujuan untuk melahirkan mahasiswa yang memiliki jati diri yang unggul dan menjadi ikon di mata masyarakat khususnya generasi muda. Pembangunan insan didefinisikan sebagai usaha berterusan memupuk dan mengembangkan potensi dalam diri manusia supaya subur dan kental keimanannya serta berupaya dalam menyumbang ke arah kebaikan dan kesejahteraan diri, masyarakat dan juga alam sejagat.

Setiap insan memiliki potensi tersendiri yang boleh digilap dan diserlahkan. Oleh itu, berteraskan garis panduan yang telah digarapkan dalam setiap agama yang dianuti oleh setiap kaum di perbukitan ilmu UKM yang dicintai ini, kepimpinan kami mensasarkan seluruh mahasiswa agar menerapkan nilai moral yang tinggi dan akhlak mulia sebagai corak keperibadian diri tanpa terpengaruh dengan budaya dan gejala yang boleh menjatuhkan kredibiliti dan keintelektualan mahasiswa itu sendiri.

Di samping itu, dalam misi untuk mencapai hasrat murni ini, kami akan bersama-sama memacu mahasiswa dalam mencorakkan personaliti yang disematkan dengan jati diri kebangsaan dan dipayungi oleh budaya ketimuran baik dari segi pemakaian, pergaulan, kesopanan dan adat yang diamalkan. Oleh yang demikian, paksi yang diketengahkan ini cukup lengkap dalam melahirkan mahasiswa yang gemilang selari dengan matlamat pendidikan UKM iaitu beretika dan berjati diri kebangsaan, berkepimpinan dan berkeyakinan.

Sebagai modus operandi untuk mencapai matlamat ini, kami di barisan PMUKM merangka penjenamaan semula PMUKM dari sudut dalaman dan luaran. Dari sudut luaran, kami berhasrat untuk menukarkan nama PMUKM kepada MPMUKM iaitu Majlis Perwakilan Mahasiswa UKM bagi mengangkat martabat entiti ini selari dengan Majlis Perwakilan Mahasiswa di universiti yang lain. Hal ini juga termasuk pembentukan logo baru yang mencerminkan imej UKM, pengenalan sistem biro serta penstrukturan manual pentadbiran dan kewangan MPMUKM. Langkah ini dilihat membawa maksud yang lebih signifikan dari segi pengkhususan fungsi sebagai persatuan mahasiswa induk.

Dari sudut dalaman, kami pihak PMUKM bercadang memperkenalkan sebuah kepimpinan berteraskan nilai integriti melalui penubuhan mini parlimen mahasiswa yang bersifat terbuka. Sistem mini parlimen mahasiswa bukan sahaja terdiri daripada ahli Majlis Perwakilan Pelajar sahaja, malah termasuk wakil daripada Persatuan Mahasiswa Fakulti, Jawatankuasa Kebajikan Siswa/i Kolej, Persatuan Anak Negeri, wakil mahasiswa antarabangsa sebagai pemerhati dalam proses persidangan PMUKM untuk memastikan perbincangan PMUKM lebih telus dan profesional.

Pembawaan kepimpinan sesi ini dalam menjana kepimpinan berkaliber dipayungi oleh 3 tonggak utama iaitu mahasiswa untuk mahasiswa, mahasiswa untuk masyarakat dan juga mahasiswa untuk negara. Bagi elemen mahasiswa untuk mahasiswa, barisan kepimpinan akan bersama-sama mahasiswa untuk menjadi timbal balik kepada pentadbiran universiti di samping menjadi agen penerangan antara mahasiswa dan pihak pentadbiran universiti bagi mewujudkan persefahaman antara kedua belah pihak. Selain itu, bagi elemen mahasiswa untuk masyarakat, kami akan merangka pelbagai program yang mampu menerapkan aspek tanggungjawab sosial bagi mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat sebagai persediaan sebelum mahasiswa terjun ke lapangan luar kampus. Seterusnya, bagi merealisasikan hasrat mahasiswa untuk negara, kami akan responsif dalam menyatakan pendirian mahasiswa terhadap dasar negara bagi memastikan pentadbiran negara berjalan seperti sepatutnya.


KEADILAN SOSIAL DAN PERMUAFAKATAN SEJAGAT

Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia yang menjangkau usia 41 tahun seharusnya menggambarkan sebuah imej kebangsaaan yang mewakili gambaran besar masyarakat Malaysia itu sendiri. Imej sebuah universiti kebangsaan juga menjadi suatu tanda aras kepada umum mengenai sejauh mana keberjayaan kerangka perpaduan dan kesepaduan yang wujud di kalangan mahasiswa universiti.

Keadilan sosial menjadi suatu asas dalam usaha menyemai persefahaman dan perpaduan dalam kalangan mahasiswa berteraskan prinsip memenuhi keperluan demi kepentingan bersama. Keadilan sosial menitikberatkan kesaksamaan dalam pemberian hak tanpa mengira batasan tertentu, termasuklah dalam ruang lingkup perkhidmatan. Pihak PMUKM yakin sekiranya konsep ini terlaksana dengan baik, universiti kita mampu mewujudkan perpaduan yang mencerminkan kesepakatan, persefahaman serta muafakat sejati antara kaum, budaya dan agama.

Konotasi permuafakatan daripada Kamus Dewan Edisi Keempat, memberi takrifan kepada persetujuan dan persepakatan. Permuafakatan sejagat bermaksud persetujuan ataupun persepakatan terhadap perkara-perkara yang menjadi titik persamaan oleh sesuatu masyarakat dan dalam konteks ini masyarakat tersebut merujuk kepada masyarakat kampus.

Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat”. Peribahasa ini sesuai untuk menggambarkan betapa pentingnya muafakat sebagai alat penyatuan tanpa mengira batasan kaum, ideologi dan latar belakang peribadi. Justeru, pihak PMUKM berusaha untuk mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat mahasiswa dengan menumpukan kepada titik persamaan dan meraikan perbezaan yang wujud antara mereka.

Antara perkara yang boleh diusahakan dalam memanifestasikan kedua-dua maksud di atas ialah meningkatkan usaha dalam memupuk budaya Malaysia berasaskan nilai moral dan kepelbagaian budaya yang boleh diterima semua kaum. PMUKM perlu menggiatkan dialog dialog dan rundingan antara peradaban bagi mengukuhkan persefahaman. Pihak PMUKM turut melihat perlunya suatu usaha dalam menjamin peluang dan hak keadilan mahasiswa dalam membangunkan diri dan masyarakat. Justeru, batasan dan had yang menjadi limitasi dan penghalang perlulah diselesaikan terlebih dahulu agar harapan untuk mewujudkan permuafakatan yang sebenar dapat direalisasikan dengan jayanya. Oleh yang demikian, konsep keadilan sosial dan pemuafakatan sejagat ini adalah relevan.

Merujuk kepada tema yang dibawakan, kami sangat berharap agar wujudnya kebersamaan mahasiswa dan PMUKM dalam merealisasikan fungsi UKM secara sepenuhnya sebagai institusi untuk mencari kebenaran. Berbekalkan semangat anak muda dan kepercayaan yang diberikan, kami selaku barisan kepimpinan PMUKM pada sesi 2010-2011 menyeru kepada semua pihak agar dapat meningkatkan kefahaman dan keserasian berteraskan prinsip keadilan. Kita semua perlu bergerak seiringan dalam menyerlahkan kredibiliti dan keunggulan UKM sebagai sebuah universiti kebangsaan yang benar-benar berupaya mengilham harapan dan mencipta masa depan yang lebih baik. Perjuangan yang kita warisi ini merupakan perjuangan yang telah dimulakan oleh insan yang terdahulu. Justeru, ianya perlu diteruskan dalam rangka untuk mengangkat martabat negara di persada dunia.

PENGHARGAAN
Terima kasih kepada Y.Bhg Tan Sri Naib Canselor dan semua warga kampus. Pihak PMUKM berharap agar gagasan dan perancangan ini dapat direalisasikan demi kebaikan semua.

Saya akhiri ucapan ini dengan serangkap pantun :

Bersahsiah tinggi berjiwa kekal,
Warga berbudi berakhlak budiman,
Paduan ilmu, iman dan amal,
Menjadi panduan insan idaman.

Sekian, terima kasih.
Sila baca sambungannya di sini..

Tuesday, October 5, 2010

Menjejaki Kegemilangan Islam di Sepanyol: Siri 3

PEMIMPIN DAN KEPIMPINAN

Dalam siri-siri yang lepas, saya bercadang untuk berkongsi pembacaan bersama-sama anda semua berkenaan kegemilangan Sepanyol di bawah pemerintahan Islam dan kejatuhannya. Jika kita susuri sejarah, memang lebih 800 tahun memerintah bumi Sepanyol, Islam dipandang begitu hebat kerana kemajuan yang dicapai terangkum dalam bidang yang pelbagai termasuklah falsafah, perubatan, astronomi, sejarah dan banyak lagi.

Justeru, saya rasa sebelum kita pergi kepada semua itu, elok rasanya saya berkongsi sikit mengenai pemimpin-pemimpin yang membawa Sepanyol atau Andalusia begitu hebat di bawah pemerintahan Islam. Dua pemimpin yang jangan terlupakan dek sejarah adalah Abdul Rahman I dan Abdul Rahman II.

Apa yang menarik untuk diperhatikan sejarah pemerintahan Andalusia ini ialah pemerintahannya kekal di bawah penguasaan kerajaan Bani Umayyah, walaupun kerajaan Bani Abbasiyyah telah mula bertapak dan berpusat di kota Baghdad bermula pada tahun 132H / 750M. Ini bermaksud, walaupun kerajaan Islam yang memimpin majoriti umat Islam sudah beralih kepada Bani Abbasiyyah, namun Andalusia terus diungguli oleh para pemerintah dari kelompok Umayyah. Secara tidak langsung, kecemerlangan yang dibina pada peringkat awal di Andalusia terus dapat dibangunkan walaupun ada pergolakan kepimpinan yang berlaku di peringkat pentadbiran pusat sehingga pemerintahan Umayyah beralih kepada pemerintah baru. Proses mempertahankan kedaulatan rantau Andalusia agar bebas dari cengkaman Abbasiyyah dikatakan berlaku pada tahun 138H / 756M selepas kira-kira 4 dekad ia dibuka oleh pasukan Islam (Mohd Roslan 2009).


Abdul Rahman Dakhil atau gelarannya Abdul Rahman I merupakan Amir pertama yang menubuhkan kerajaan sebagai wakil Bani Umaiyah di Andalusia. Beliau turut digelar sebagai ‘Sakhar Quraisy’ yang bermaksud Garuda kaum Quraisy.

Rentetan sejarah menunjukkan bagaimana Andalusia bergolak disebabkan ketamakan kuasa dan harta. Para gabenor dan panglima perang sibuk berebut pengaruh sehinggakan keadaan ketika itu hampir menyamai zaman jahiliyah dengan wujudnya perasaan perkauman, bersuku dan berkabilah . Kemudian, gabenor-gabenor yang dihantar oleh kerajaan Islam di Afrika ke Andalusia sebelumnya tidak mendapat sokongan rakyat dan tentera Islam. Era pemerintahan Abdul Rahman I bermula pada 138H / 756M membawa gagasan menyatukan umat Islam di Andalusia yang telahpun berpecah belah sebelum itu.

Usaha beliau membuahkan hasil. Setelah perbalahan diselesaikan, Abdul Rahman I mula mengatur dan menyusun pentadbiran. Beliau mula mengemaskini pentadbiran dan menyusun atur semula masyarakat di bumi Andalusia. Beliau memajukan aktiviti ekonomi dan mula mendirikan bangunan-bangunan bagi tujuan kemudahan penduduk seperti masjid, sekolah, hospital dan sebagainya.

Bukan sahaja kaum Muslimin, malahan penganut agama-agama lain juga mendapat tempat dalam pemerintahan beliau. Kebebasan agama dibenarkan kepada penganut Katolik dan Yahudi, malahan gereja yang sedia wujud di Andalusia sebelum kedatangan Islam tetap dikekalkan. Pusat Zakat didirikan dan orang-orang bukan Islam dikehendaki membayar Jizyah terhadap perlindungan yang diberikan kaum Muslimin. Orang bukan Islam dilayan dengan adil dan saksama dan peruntukan diberikan kepada mereka berdasarkan keperluan dan jumlah penduduk mereka. Disebabkan lebih ramai umat Islam di Andalusia pada masa itu, maka keutamaan lebih kepada orang Islam tanpa meminggirkan hak dan kaum bukan Islam.

Abdul Rahman I telah memperkenalkan keunikan budaya, mempelbagaikan aktiviti perdagangan berasaskan produk pertanian serta wujudnya pelbagai pusat kecantikan seperti spa, jakuzi, salon dan sebagainya. Di bawah pentadbirannya, beliau telah menukar tanah gersang Andalusia kepada industri pertanian yang terkenal. Banyak ladang-ladang dibuka untuk projek pertanian dan antara projek tanaman pada masa itu ialah zaitun, buah delima, orange, lemon, sutera, aubergines, cumin, tebu, badam, coriander (English herbs), padi, kapas, kelapa, inai, woad, madder, kunyit, anggur, buah ara, peaches, apricots dan gandum.

Seterusnya pemerintahan Andalusia turut disumbang dengan pemerintahan Abdul Rahman II. Beliau merupakan Amir turut berjasa di Andalusia yang mengambil alih pentadbiran pada 822 Masihi daripada Amir sebelumnya. Beliau yang turut digelar 'Al-Ausat' (Yang Pertengahan) telah memperkukuhkan apa yang telahpun dimulakan oleh Abdul Rahman I.

Abdul Rahman II juga turut menyatukan semula umat Islam yang berpecah belah akibat perebutan kuasa semasa beliau mengambil alih pentadbiran. Pada zamannya, membudayakan ilmu itu menjadi keutamaan terutama dalam bidang seni bina bangunan atau arkitektur. Beliau turut meluaskan aktiviti perdagangan dengan negara-negara lain terutamanya kawasan di bawah jajahan Islam. Lebih banyak ladang-ladang baru dibuka untuk menghasilkan produk pertanian bagi tujuan pasaran. Pelabuhan-pelabuhan baru dan kapal juga dibina bagi tujuan perdagangan dan ketenteraan. Pada zaman pentadbiran Abdul Rahman II juga, umat Islam turut membina bangunan-bangunan untuk keselesaan penduduk seperti hospital, kedai, rumah kediaman, jambatan dan sebagainya.

Siri ini akan bersambung dengan sejarah kegemilangan Andalusia yang dipanggil Zaman Emas (the golden age of Al-Andalus) di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Rahman III. Nantikan The Great Caliphate of Cordova.
Sila baca sambungannya di sini..

Friday, September 24, 2010

Projek Ais Krim


Saya bercadang berkongsi abstrak yang dibentangkan dalam kertas cadangan untuk projek tahun akhir yang perlu disiapkan 2 semester terakhir ini. Tajuk kajian saya adalah Peranan alginat dan kesan penambahannya ke atas produk ais krim rendah kalori. Doakan saya berjaya siapkan projek ini dengan jayanya.

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk menentukan peranan alginat dan kesan penambahannya di dalam produk ais krim rendah kalori. Sebanyak empat belas formulasi berbeza akan dihasilkan menggunakan rekabentuk Simplex Lattice. Tiga jenis penstabil akan digunakan di dalam formulasi ini melibatkan natrium alginat, gam xanthan dan karageenan. Tujuan formulasi campuran ternari ini adalah untuk melihat kesan penambahan alginat di dalam produk ais krim rendah kalori berbanding ejen-ejen penstabil yang lain. Ciri-ciri fizikokimia produk ais krim yang dihasilkan akan ditentukan dengan menentukan kelikatan, kecairan, pH dan juga pengukuran peratusan limpahan manakala analisis proksimat akan dijalankan untuk menentukan kandungan nutrien yang terdapat di dalam produk ais krim. Analisis statistik (ANOVA dan ujian Duncan) akan dilakukan bagi menentukan sama ada terdapat perbezaan yang nyata dalam sampel yang berlainan formulasi. Penilaian sesnsori juga akan dijalankan ke atas produk ais krim yang dihasilkan juga bagi melihat tahap penerimaan dengan membandingkan kualiti produk yang sudah berada di pasaran. Dalam kajian ini, penambahan alginat dijangkakan menghasilkan peningkatan kepada produk ais krim dari segi kelikatan, kecairan, tekstur, limpahan dan sensori.

Kata kunci: Ais krim, Alginat, Kelikatan, Limpahan, Adunan ternari

ABSTRACT

This study will be carried out to investigate the role and effect of alginate addition in low calorie ice cream. Fourteen different formulations will be optimized by ‘simplex lattice design’. Three types of stabilizer will be utilized in these formulation including sodium alginate, xanthan gum and carrageenan. All formulations of ternary mixture are aimed to look at the effect of alginate in low calorie ice cream product compared to other types of stabilizer. The physicochemical characteristics of ice cream produced from these formulations such as viscosity, melting, pH value and measurement of overrun percentage will be investigated. Proximate analysis will also be carried out to determine the nutrient content in ice cream. Statistical analysis (Analysis of Variance and Duncan Test) will be carried out to determine significant differences on the sample. The sensory evaluation test will also be conducted on the ice cream product to see the acceptance level compared to ice cream available in the market. In this study, alginate is expected to show improvement on the viscosity, meltdown, texture, overrun and sensorial acceptance.

Keywords: Ice cream, Alginate, Viscosity, Overrun, Ternary mixture


Sila baca sambungannya di sini..

Sunday, August 8, 2010

Budak Sekolah Agama

Artikel ini pada asalnya saya nukilkan untuk berkongsi satu fenomena yang dipanggil Fenomena 'Budak Sekolah Agama' (FBSA). Saya melihat fenomena ni tak ramai yang menyedari mahupun ambil peduli tapi sebagai graduan sekolah agama saya terpanggil untuk berbicara sedikit. Bukan berniat mengutuk mana-mana individu tapi muhasabah jua buat diri yang lemah. Pokoknya, saya risaukan generasi harapan yang dilahirkan dari sekolah agama.Teringat dulu hujung-hujung pengajian peringkat rendah di Pahang, saya terfikir nak sambung belajar di mana. Ramai yang nasihatkan saya supaya sambung di sekolah sains. Yang terdekat Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah (SEMESTA) tak jauh dari rumah. Namun, dalam hati sanubari berasa ingin sangat menimba pengalaman di sekolah agama. Ibu bapa turut menggalakkan dan seingat saya 3 sekolah yang menawarkan pengajian. Sekolah Agama Dong, Sekolah Agama TAHAP dan terakhir SMAP Kajang.

Atas nasihat ibu dan ayah, saya memutuskan untuk sambung di SMAP Kajang. Bukan apa, terasa suasana baru yang jauh sikit dari rumah, keluar merantau ke negeri orang pasti banyak pengalaman baru yang diperoleh.


Itu sedikit review mengenai pertama kali nak ke sekolah agama. Yang kita bincangkan FBSA tadi adalah apa yang berlaku sepanjang di sekolah tersebut. Apa yang saya lihat rata-rata budak sekolah agama yang keluar dan sambung mengaji di IPT kebanyakannya malu untuk mengaku pernah belajar di sekolah tersebut. Ini fenomena pertama. Saya namakan Fenomena 1: Malu aku nak mengaku sekolah agama.


Pelik. Ajaib. Menarik juga. Pelik dan ajaib kerana perkara sebegini boleh berlaku. Bayangkan berlaku perbualan sebegini,


Kancil MRSM: Wah, aku tak sangka kau ada bakat menyanyi. Sedap juga aku dengar suara kau ni. Pegi la try audition Akademi Fantasia tu..
Rusa Sekolah Agama: Erm, boleh la sikit-sikit. Aku memang bercadang nak join audition tu, maybe minggu depan kut. Aku bukan la pandai sangat tapi pernah la berlatih kat sekolah dulu..
Kancil MRSM: Oh, yeke. Patut la, kau dulu sekolah mana ye?
Rusa Sekolah Agama: Err.. aku.. aku dulu sekolah biasa je kat kampung.

Saya tak salahkan si Rusa. Saya rasa tiada yang perlu disalahkan tapi yang penting kita mencari puncanya. Aduhai, kecil hati saya mendengar perbualan sebegini. Kadang-kadang untuk cover yang lebih baik, jawapan paling selamat adalah beritahu sekolah lama sebelum ke sekolah agama. Malah, yang lebih teruk jika terus saja menipu orang lain.

Menarik kenapa ya? Menarik jika kita pandang dari sudut yang sedikit berbeza. Malu mungkin faktor biasa tapi terfikir juga saya mungkin ada rasa bersalah. Rasa bersalah dengan ustaz ustazah yang mengajar, rasa bersalah dengan kawan-kawan lama yang dulu sama-sama duduk bersama berusrah. Agak-agak saya mungkin perasaan itu yang timbul. Maka, tak dinafikan memang wujud Fenomena 1 ini di mana-mana. Persoalannya, apakah faktor sebenar berlaku dan apa tujuan wujudnya fenomena ini.

KEJUTAN BUDAYA

Merujuk perkara di atas, inilah antara fenomena ketara yang saya rasakan menyumbang besar kepada kerosakan produk-produk suci sekolah agama. Biasa la, di sekolah ustaz ustazah ramai boleh tarbiyah tapi sekarang dah tiada. Di sekolah tiap2 minggu buat usrah, manisnya berusrah. Abang naqib memang hebat bagi pengisian kat surau tapi sekarang semua tu dah tiada. Tengok-tengok abang naqib tu pun sama. Fenomena 2: Sekolah agama cerita zaman dulu merupakan satu fenomena berat.Semuanya bertitik tolak dari tarbiyah yang berjaya di sekolah. tapi tarbiyah itu bukanlah segala-galanya. Tak sedikit juga yang kurang tarbiyah di sekolah tapi dialah ustaz pada hari ini. Kalau kita tengok ramai juga rakan-rakan keluaran MRSM yang lebih ustaznya dari budak sekolah agama bukan kerana tarbiyah yang mantap sangat di sekolah. Tapi muncul pula istilah kedua iaitu kesedaran.

Maka, ini yang saya runsingkan. Kesedaran budak sekolah agama sudah kurang. Sensitiviti sudah kurang, nilai tarbiyah sudah menyusut hanya kerana keluar dari sekolah agama melangkah ke alam yang tidak biasa tapi lebih 'seronok'. Dulu dengan budak perempuan nak cakap dihadang pintu, sekarang study berdua dalam bilik seminar bukan ada orang kacau. Di mana silapnya? Janganlah menuding saja tapi mencari solusi.

Kadang-kadang kejutan budaya bukan lepas tamat sekolah saja. Tapi berlaku sedikit-sedikit dalam hidup. Mula bertudung labuh, makin singkat sampai tercabut tudung tu. Lagi saya terkejut betapa seolah-olah tersiksanya jiwa 4,5 tahun terpaksa bertudung di sekolah agama. Mashaallah, lemahnya jiwa sebegini. Tapi isu ini saya masukkan dalam fenomena ketiga. Jom bincang lagi
Fenomena 3: Aku tak nak hipokrit.

MENCARI ATAU MENJADI

Adam: Wah, lama tak jumpa kau. Apa khabar?
Nur: Aku sihat, ada je sekitar Bangi ni. Kau dah kerja ke?
Adam: Aku ada setahun lagi. Final year la ni. Wah, free hair dah kau sekarang ye?
Nur: Aku habis sekolah dulu memang free hair dah. Ini la diri aku yang sebenar.
Adam: Err.. maknanya kau memang pakai tudung kat sekolah je ke?
Nur: Memang pun, aku kat rumah pun macam ni dari kecil. So, aku tak nak la orang kata hipokrit, lebih baik jadi diri sendiri..

Terkejut si Adam, dah lama tak jumpa tiba-tiba begitu pula jadinya. Ada satu point yang boleh diambil dari perbualan tadi iaitu keluarga juga boleh menjadi faktor yang besar. Pemberatnya ada di situ. Tak kira la bertahun-tahun dididik diasuh menjadi ustazah sekalipun di sekolah, kalau budaya keluarga tidak menyokong ke arah itu bagaimana mungkin anak itu akan termotivasi.

Kadang-kadang saya pelik juga ibu bapa hantar anak-anak ke sekolah agama supaya belajar agama pandai solat sebab mereka sendiri tak solat. Malangnya kerana ibu bapa yang sepatutnya mengajar anak-anak solat. Mungkin mereka merasakan setakat itu usaha mereka hakikatnya kewajipan tetap kewajipan. Pandanglah dari sudut masa depan anak-anak dan generasi akan datang. Jangan diharap ustaz ustazah di sekolah sahaja namun ibu bapa perlu berubah untuk mencorak anak-anak dengan warna yang baik.

Berbalik isu hipokrasi, mungkin satu alasan sahaja. 5 tahun di sekolah agama rasa saya boleh mengubah seseorang menjadi orang yang lebih baik. Ada juga ibu bapa yang di rumah jenis minum, berjudi dan melakukan maksiat tapi anaknya berbeza. Mungkin kesedaran ada dek tarbiyah yang berjaya. Pada saya bukan isu hipokrasi, tapi kehendak diri yang nak jadi begitu.
You choose to be what you are.USAHA

Justeru, saya menyeru semua termasuk diri saya untuk muhasabah kembali. Adakah jalan penyelesaian kepada tiga fenomena ini? Pasti ada. Dan pasti kena ada untuk mengelakkan institusi sekolah agama tidak diperlekehkan kerana produknya yang langsung tidak menggambarkan prosesnya. Mungkin kerana terlalu disudu di sekolah, tak sempat dihadam muntah semula jadi orang yang biasa. Pada saya, budak sekolah agama luar biasa. Harapnya bukan di sekolah sahaja.

Maka, semua pihak perlu berperanan. Jangan disalahkan budaya keluarga sahaja kerana perkara itu kita tak boleh kawal. Jangan dituju ustaz ustazah sahaja kerana bukan mereka memberi hidayah tapi cuma menyampaikan. Maka, doa perlu berterusan. Namun, adakah cukup berdoa saja sedang Allah menimbangkan usaha? Maka, jangan sekadar mengharap semuanya akan jadi baik kalau kita semua tidak menggarap usaha untuk menjadi yang terbaik.

Akhir kalam, risau juga kalau saya yang berubah. Hari ini kita pandai cakap orang, esok lusa kita tak tahu. Teringat kata-kata kawan lama saya, pendebat sekolah yang hebat dulu. Katanya, "transformasi manusia ada faktor masa yang sangat kuat mendorong. Jangan ingat kau sekarang jadi naqib, baik, alim tapi kau tak tahu apa jadi kat universiti nanti, masa kerja nanti..". Maka, biarlah masa yang berbicara. Semoga masa berbicara tentang kebaikan mengenai kita semua.

Sila baca sambungannya di sini..